Earcaíocht

 

Seirbhís tacaíochta tras-earnála is ea an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) faoi choimirce Rannóg Oideachais Múinteoirí na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS)  agus á bainistiú ag Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar. Cuireann an SFGM tacaíocht forbartha gairmiúla ar fáil do mhúinteoirí agus do cheannairí scoile ag leibhéal na bunscoile agus na hiar-bhunscoile. Cuireann obair SFGM le feabhsúchán scoile trí Fhorbairt  Ghairmiúil Leanúnach (FGL) den scoth a sholáthar ar shaincheisteanna curaclaim agus oideachais, agus cleachtas athmhachnamhach agus forbairt leanúnach a chothú i measc múinteoirí agus ceannairí scoile.

 

I measc na dtosaíochtaí atá ag an Roinn Oideachais agus Scileanna do na blianta seo atá ag teacht tá forfheidhmiú na moltaí chun feabhas a chur ar an Litearthacht agus ar an Uimhearthacht i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna araon. Áirítear leis na príomhthosaíochtaí eile  cur i bhfeidhm An Curaclam Nua Teanga don Bhunscoil, ceannaireacht scoile, féinmheastóireacht scoile, sláinte agus folláine agus ábhair agus cláir iar-bhunscoile agus an Straitéis Dhigiteach do scoileanna.


Deiseanna lánaimseartha  

Is cuid den tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí í SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas (SFGM - TSO). Tacaíonn sí le ICT a dhaingniú sa teagasc, san fhoghlaim agus sa mheasúnú i mbunscoileanna agus i meánscoileanna agus cuireann sí an comhtháthú sin chun cinn. Tá dhá phost bhuan lánaimseartha ag SFGM (TSO) (faoi réir promhaidh) le haghaidh na bhfolúntas seo a leanas:

 

  1. Oifigeach Tionscadail – Bonneagar Teicneolaíochtaí Faisnéise agus Cumarsáide (ICT)

 

  1. Oifigeach Tionscadail – Sábháilteacht Idirlín

 

Téigh chuig www.pdst.ie/recruitment chun tuilleadh sonraí a fháil faoi na poist lánaimseartha sin, lena n-áirítear sainchuntas poist agus foirm iarratais. Is féidir an fhaisnéis sin a fháil freisin ach í a iarraidh ó recruitment@pdst.ie

 

DÁTA OSCAILTE AN CHOMÓRTAIS: 11/7/2017

DÁTA DEIRIDH AN CHOMÓRTAIS: 25/7/2017

 

  1. TEIDEAL AN PHOIST: Oifigeach Tionscadail – Bonneagar Teicneolaíochtaí Faisnéise agus Cumarsáide (ICT)

 

SAINCHUNTAS POIST: Comhairle Theicniúil agus ICT gaolmhar a chur ar fáil lena n-áirítear comhairle maidir le Bonneagar ICT agus líonraí gan sreang, seirbhísí néalríomhaireachta, BYOD, tacaíocht theicniúil agus cothabháil, trealamh ICT a cheannach agus a sholáthar (Sainchuntas Poist níos mionsonraithe ar fáil ar www.pdst.ie)

 

AN T-ÚDARÁS FOSTAÍOCHTA: Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar (an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí)

 

SUÍOMH IDIRLÍN AN ÚDARÁIS FOSTAÍOCHTA: www.pdst.ie/recruitment

 

LÁTHAIR AN PHOIST: Foirgneamh Invent, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Glas Naíon, Baile Átha Cliath 9

Jab Thuairisc

Foirm Iarratais

 

  1. TEIDEAL AN PHOIST: Oifigeach Tionscadail – Sábháilteacht Idirlín

 

SAINCHUNTAS POIST: Acmhainní digiteacha a cheapadh, a fhorbairt agus a scaipeadh do mhúinteoirí/scoileanna/tuismitheoirí dírithe ar úsáid fhreagrach, eiticiúil agus shábháilte an Idirlín.  Oibreoidh sé/sí freisin mar chuid de Nód Feasachta na hÉireann maidir le Sábháilteacht Idirlín de chuid Thionscadal na hEorpa maidir le Sábháilteacht Idirlín. Seolfaidh agus comhordóidh an tOifigeach Tionscadail taighde agus oiliúint agus ullmhóidh sé/sí buiséid faoi shainchúram Nód na hÉireann agus beidh sé/sí mar phríomhbhall de Fhoireann Webwise (Sainchuntas poist níos mionsonraithe ar fáil ar www.pdst.ie).

 

AN T-ÚDARÁS FOSTAÍOCHTA: Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar (an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí)

 

SUÍOMH IDIRLÍN AN ÚDARÁIS FOSTAÍOCHTA: www.pdst.ie/recruitment

 

LÁTHAIR AN PHOIST: Foirgneamh Invent, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Glas Naíon, Baile Átha Cliath 9

 

Jab Thuairisc

Foirm Iarratais

 

 

AttachmentSize
PDF icon PDST ALFA Handbook (2) 2016 2017.pdf585.31 KB